CHARLES MANCH

SEASON LEAGUE TEAM GP   G    A    PTS  PIM  ESG  PPG  SHG  PSG  SOG 
Summer 2019 Sunday D South B OhioHealth Scrubs 7 9 2 11 2 9 0 0 0 0
Winter 2019 Sunday D South B OhioHealth Scrubs White 7 3 2 5 0 2 0 1 0 1
Fall 2018 Sunday D South B OhioHealth Scrubs White 12 5 3 8 2 5 0 0 0 0
Summer 2018 Sunday D South B OhioHealth Scrubs White 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Winter 2018 Sunday D South B OhioHealth Scrubs White 8 3 2 5 0 2 0 1 0 0
Fall 2017 Sunday D South B OhioHealth Scrubs White 5 2 2 4 0 2 0 0 0 0
Summer 2017 Sunday D South B OhioHealth Scrubs White 6 2 2 4 0 2 0 0 0 0
Winter 2017 Sunday D South B OhioHealth Scrubs White 8 2 2 4 0 2 0 0 0 0
Fall 2016 Sunday D South A Fur Trappers 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fall 2016 Sunday D South A OhioHealth Scrubs White 4 1 2 3 2 1 0 0 0 0
Winter 2016 Sunday D North A OhioHealth Scrubs 9 1 3 4 0 1 0 0 0 0
Fall 2015 Sunday D North A OhioHealth Scrubs 8 0 2 2 2 0 0 0 0 0
Summer 2015 Sunday D North A Jet Stream 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summer 2015 Sunday D North A OhioHealth Scrubs 9 2 1 3 0 1 0 1 0 0
Winter 2015 Sunday D North A OhioHealth Scrubs 8 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Fall 2014 Sunday D North A OhioHealth Scrubs 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Summer 2014 Sunday D North A OhioHealth Scrubs 8 2 2 4 2 2 0 0 0 0
Winter 2014 Sunday D North OhioHealth Scrubs 8 1 1 2 2 1 0 0 0 0
Fall 2013 Sunday D North OhioHealth Scrubs 7 2 4 6 0 1 1 0 0 0
Summer 2013 Sunday D West B OhioHealth Scrubs 9 2 3 5 0 1 0 1 0 0
Winter 2013 Sunday D West B OhioHealth Scrubs 11 0 1 1 2 0 0 0 0 0
Fall 2012 Sunday D West B OhioHealth Scrubs 12 1 1 2 4 1 0 0 0 0
Summer 2012 Sunday D West B Messing With Sasquatch 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0
Winter 2012 Sunday D West B Messing With Sasquatch 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fall 2011 Sunday D South The Rox 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fall 2011 Sunday D North Messing With Sasquatch 5 2 0 2 2 2 0 0 0 0
Summer 2011 Sunday D West Messing With Sasquatch 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summer 2011 Thursday D West Donkeys 5 2 2 4 0 1 1 0 0 0
Summer 2011 Sunday D South The Rox 5 2 1 3 0 2 0 0 0 0
TOTALS 180 45 43 88 20 39 2 4 0 1